Trương Công Thắng
Trương Công Thắng

Tổng giám đốc Masan Trading - MST

.:: Một số hình ảnh khác: