Phạm Hồng Sơn
Phạm Hồng Sơn

Tổng giám đốc Công ty Vitecfood

.:: Một số hình ảnh khác: