Nguyễn Tân Kỷ
Nguyễn Tân Kỷ

Tổng giám đốc Công ty LDCN Masan

.:: Một số hình ảnh khác: